Kontakt
Adresa kanceláře:
   Náměstí Svobody 50 (pasáž Fialka)
   342 01 Sušice
   tel.: +420 376310110
   e-mail: jirina@rippelova.cz

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek
 • zástavní práva a věcná břemena
 • vydržení
 • sousedské vztahy
 • vymáhání pohledávek právní cestou
 • smlouvy kupní, darovací a směnné
 • smlouvy o dílo a další typy smluv
 • vrácení daru
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti)
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů